Zawodowy restart!

PROJEKT „Zawodowy restart!”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 12.07.2024 r. zakończyliśmy rekrutację do III grupy.

Rozpoczynamy rekrutację do IV grupy.

Rekrutacja do IV grupy rozpoczyna się 12.07.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi.

~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do III grupy.

Rekrutacja do III grupy rozpoczyna się 13.06.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi.

~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 12.06.2024 r. zakończyliśmy rekrutację do II grupy.

~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do II grupy.

Rekrutacja do II grupy rozpoczyna się 16.05.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi.

~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 15.05.2024 r. zakończyliśmy rekrutację do I grupy.

~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do projektu.

Rekrutacja do I grupy rozpoczyna się 25.04.2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi.

~~~~~~~~~~~~

Szanowni Państwo,

Po podpisaniu w dniu 13.03.2024 umowy o dofinansowanie projektu rozpoczynamy jego realizację. Przygotowujemy dokumentację projektową. Zapraszamy do zapoznania się z zakładką opis projektu. Szczegóły na temat rekrutacji zamieścimy wkrótce.

 

Opis projektu

CO OFERUJEMY ?
Indywidualnie dopasowana ścieżka aktywizacyjna obejmująca:
– doradztwo zawodowe z diagnozą potrzeb i predyspozycji,
– szkolenia z zakresu poruszania się po rynku pracy,
– szkolenia ICT,
– szkolenia zawodowe.

DLA KOGO?
Dla biernych zawodowo kobiet, w wieku 18-59 lat, zamieszkujących w gminach: Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą, Iłża, Pionki , Kazanów, Policzna , Przyłęk, Tczów, Chlewiska, Mirów lub miasto Radom.

Ponadto:
min. 50% uczestniczek to kobiety w wieku 18-29 lat, z wykształceniem na poziomie ISCED 3 i niższym.

Preferowane są kobiety:
– sprawujące opiekę nad dzieckiem/osobą zależną,
– długotrwale pozostające bez zatrudnienia (ponad 12 miesięcy)
– z niepełnosprawnością,
– w wieku 18-25 lat,
– z wykształceniem maksymalnym na poziomie ISCED 3.

GDZIE?

Projekt będzie realizowany w województwie mazowieckim, w powiatach wchodzących w skład Regionu Mazowieckiego Regionalnego, w  gminach: Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą (powiat lipski), Iłża, Pionki (powiat radomski), Chlewiska, Mirów (powiat szydłowiecki),  Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów (powiat zwoleński), lub w mieście Radom.

KIEDY?

Marzec 2024  – Luty 2025

CEL PROJEKTU?

Wyrównanie dostępu do rynku pracy i wzrost konkurencyjności na nim 50 biernych zawodowo kobiet w wieku 18-59 lat (w tym minimum 25 kobiet w wieku 18-29 lat z wykształceniem na poziomie maksymalnie ISCED 3) zamieszkujących na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego w gminach marginalizowanych na obszarze powiatów: lipskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, radomskiego i miasta średniego Radom tracącego swoje funkcje, w okresie 3.2024-2.2025r.,  poprzez zindywidualizowaną
ścieżkę wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej wraz ze wsparciem w zapewnieniu opieki nad ososbą zależną oraz zapewnieniem informacji o równościowym rynku prac.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?

Materiały szkoleniowe, stypendia szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NNW, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą.

JAKIE REZULTATY?

  • Nabycie kwalifikacji cyfrowych niezbędnych na rynku pracy przez minimum 26 uczestniczek
  • Nabycie kwalifikacji zawodowych w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy przez minimum 85% uczestniczek
  • Nabycie informacji o rynku pracy i wzrost kompetencji społecznych przez minimum 85% uczestniczek
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn  przez minimum 85% uczestniczek
  • Polepszenie sytuacji na rynku pracy przez minimum 66% uczestniczek
  • Zaktywizowanie zawodowe 5 uczestniczek poprzez podjęcie samozatrudnienia.

KTO ZA TO PŁACI?

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

DODATKOWE INFORMACJE

Całkowita wartość projektu: 1 001 402,00 zł.

w tym ze środków UE: 851 191,70 zł

Szczegóły w DOKUMENTAC H PROJEKTOWYCH

 

Formy wsparcia:

Indywidualna doradztwo zawodowe z diagnozą i utworzeniem Indywidualnego Planu Działania:

Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestniczek.

Wymiar:  6h zegarowych/osobę, 3 spotkania x 2h/osobę.

Zakres: określenie sytuację społeczno-zawodowej, przeprowadzenie diagnozy potrzeb, trudności i barier w zakresie aktywizacji, określenie predyspozycji zawodowych, identyfikacja potrzeb szkoleniowych, określenie ścieżki udziału w projekcie (włącznie z rekomendacją dot. szkoleń zawodowych oraz założenia własnej działalności gospodarczej), – przeprowadzenie testu kompetencji

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu

Szkolenia ICT:

Wsparcie fakultatywne, dla średnio 30 uczestniczek, u których zostanie wykazana taka potrzeba podczas spotkania z doradcą.

Wymiar: 84h dydaktyczne/grupę, 14 dni x 6h/dzień.

Zakres:  Szkolenie realizowane zgodnie z ramami DIG COMP (możliwe moduły): Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów.

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, materiały dydaktyczno – biurowe (podręczniki/ skrypty szkoleniowe, notes, teczka, długopis, pendrive), stypendium szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NNW.

Szkolenia aktywizujące z zakresu funkcjonowania rynku pracy:

Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestniczek.

Wymiar: : 72h dydaktyczne/grupę (12 spotkań x 6h/dzień).

Zakres: nowoczesne metody poszukiwania pracy, promowanie wśród pracodawców rozwiązań wspierających równe traktowanie i niedyskryminację kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady szeroko pojętej niedyskryminacji, nabywanie umiejętności poszukiwania atrakcyjnych dla siebie nisz rynkowych pod kątem profilu przyszłych aktywności zawodowych, poszukiwanie źródeł finansowania planowanych działalności gospodarczych, budowanie i podtrzymywanie kontaktów, w tym biznesowych z przedstawicielami związków pracodawców.

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, kosztu opieki nad osobą zależną, catering, zestaw materiałów  szkoleniowych, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW.

Szkolenia zawodowe

Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestniczek.

Wymiar:  średnio 120h/osobę, 20 dni x 6h/dzień.

Zakres: szkolenia dobierane indywidualnie, na podstawie IPD. Szkolenia zawodowe prowadzić będą do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji w zawodach zgodnie z rzeczywistymi potrzebami lokalnego rynku pracy.

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad osobą zależną, materiały dydaktyczno – biurowe, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW.

Wsparcie pomostowe w samozatrudnieniu 

Wsparcie fakultatywne dla średnio 5 osób, chcących założyć własną działalność gospodarczą.

Zasady przyznawania wsparcia pomostowego określa Regulamin przyznania wsparcia pomostowego.

Refundacja opieki nad osobą zależną. 

Wsparcie fakultatywne dla średnio 10 osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem/osobą zależną.

Zasady przyznawania refundacji nad osobą zależną określa Regulamin zwrotu kosztów opieki instytucjonalnej nad osobą zależną.

 

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:

Iłża, ul. Wójtowska 18, 27-100

Godziny pracy biura projektu:

9:00- 16:00 (w dni robocze)

Organizujemy również raz w tygodniu dodatkowe dyżury popołudniowe zgodnie z Państwa dyspozycyjnością – po wcześniejsyzm ustaleniu.

Kontakt i bieżące informacje:
– telefon: 661 884 264
– e-mail: projekty@hnpartners.pl