Oferta

Fundusze europejskie

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dbamy o monitoring pojawiających się możliwości w zakresie dofinansowań z funduszy unijnych, opracowujemy koncepcje projektów i przygotowujemy wnioski o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentacji. W ramach dalszej współpracy proponujemy pomoc w realizacji projektów (zarządzaniu nimi, jak również w ich rozliczaniu).

W szczególności zapraszamy do współpracy w obszarze kształcenia i edukacji (usługi szkoleniowo-doradcze, wsparcie osób dorosłych w zakresie rozwoju kompetencji językowych i komputerowych, tworzenie żłobków i przedszkoli, wsparcie szkół i placówek oświaty) oraz rynku pracy i wsparciu zatrudnienia (programy aktywizacji osób spoza rynku pracy, dotacje na założenie działalności gospodarczej, programy aktywizacji osób wykluczonych społecznie i wsparcie outplacementowe).

Ponad 150 mln zł pozyskanych środków na ponad 100 projektów EFS tylko w obecnej perspektywie finansowej!

Szkolenia

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia „szyte na miarę”. Każdorazowo – niezależnie od formy finansowania – współpracę zaczynamy od dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych. Następnie wyszukujemy luki kompetencyjne i opracowujemy specjalny program. W rezultacie podnosimy umiejętności w kluczowych obszarach. Wykorzystujemy metody aktywizujące tak, by nasze szkolenia były ciekawe i w możliwie największym stopniu opierały się na praktyce.

Ponieważ jesteśmy instytucją szkoleniową z wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, możemy szkolić Państwa także w ramach szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ponad 1000 godzin realizowanych szkoleń każdego roku!

Doradztwo

Oferujemy diagnozę funkcjonowania obecnej struktury organizacyjnej firmy opartą na obserwacji działania przedsiębiorstwa i na zebranym doświadczeniu w zarządzaniu kadrami. Czynnik ludzki jest nie do przecenienia – analizujemy zaangażowanie pracowników i poszukujemy bodźców motywujących zatrudnionych do działania. Na tej podstawie przygotowujemy warianty optymalizacyjne, jak również plan działań, które należy podjąć, by poprawić funkcjonowanie firmy.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji prowadzących agencje zatrudnienia, dzięki czemu możemy świadczyć usługi doradztwa personalnego, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych.