Projekty

Realizowane projekty

 

 
  • dla osób dorosłych z m. Biała Podlaska lub powiatu bialskiego
  • indywidualna diagnoza, szkolenia ICT, egzaminy
  • dla kobiet biernych zawodowo w wieku 18-59l zamieszkujących na obszarze regionu Mazowieckiego Regionalnego
  • indywidualna diagnoza, szkolenia ICT i zawodowe, egzaminy, wsparcie pomostowe w samozatrudnieniu
  • dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i osób biernych zawodowo
  • indywidualna diagnoza, warsztaty reintegracji, wsparcie specjalistyczne i psychologiczne, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy
  • dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i krótkoterminowych, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa
  • indywidualna diagnoza z IPD, szkolenia ICT, szkolenia, staże

.

Zakończone projekty

 

AKTYWIZACJA - REWITALIZACJA II
Zrealizowaliśmy program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Współrealizowany w partnerstwie z Miastem Łódź.

AKTYWIZACJA - REWITALIZACJA
Zrealizowaliśmy program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego Miasta Łodzi. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Współrealizowany w partnerstwie z Miastem Łódź.

POSTAW NA AKTYWNOŚĆ
Projekt realizowany w okresie 09.2022 - 9.2023. Zrealizowaliśmy program reintegracji społeczno-zawodowej 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w subregionie radomskim na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Oferowaliśmy poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne, trening kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe i staże oraz pośrednictwo pracy. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

RECEPTA NA BIZNES 2
Projekt realizowany w okresie 06.2020 - 9.2023. Zrealizowaliśmy program wsparcia przedsiębiorczości dla młodych mieszkańców podregionu łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi). Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy jednorazową datacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050zł, wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie do 2 600zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współrealizowany w partnerstwie z CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Liderem projektu).

RECEPTA NA BIZNES
Projekt realizowany w okresie 06.2020 - 08.2023. Zrealizowaliśmy program wsparcia przedsiębiorczości dla młodych mieszkańców województwa łódzkiego (z wyłączeniem Łodzi). Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy jednorazową datacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050zł, wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie do 2 600zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współrealizowany w partnerstwie z CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Liderem projektu).

E-KOMPETENCJE NA START!
Projekt obejmował szkolenia komputerowe zakończone zewnętrzną certyfikacją dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym SELF.

SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt realizowany w okresie 09.2019 - 09.2023. Obejmował program aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców m. ŁÓDŹ oraz powiatów: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łęczyckiego i rawskiego. Oferowaliśmy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, terapię/profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkolenie ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy). Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zrealizowaliśmy w partnerstwie z FUNDACJĄ UWOLNIENIE (Liderem projektu).

MILION PRZED TRZYDZIESTKĄ
Projekt realizowany w okresie 04.2020 - 06.2023. Zrealizowaliśmy program wsparcia przedsiębiorczości dla młodych mieszkańców Łodzi. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy jednorazową datacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050zł, wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w kwocie do 2 600zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współrealizowany w partnerstwie z CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Liderem projektu).

AKCJA – DOTACJA

Projekt realizowany w okresie 03.2020 - 05.2023. Realizowaliśmy program wsparcia przedsiębiorczości  dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferowaliśmy jednorazową datacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050zł, wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie do 2 600zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt współrealizowany w partnerstwie z CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Liderem projektu).

PRZEŁOM W ŻYCIU
Projekt realizowany w okresie 10.2020 - 07.2023. Obejmował program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców Łodzi i powiatów sąsiednich. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferowaliśmy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty reintegracji społecznej, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy). Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Liderem projektu była Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej.

UWOLNIJ SIĘ OD WYKLUCZENIA
Projekt realizowany w okresie 01.2019 – 06.2023. Zrealizowaliśmy program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Obejmował indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy). Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Współrealizowany w partnerstwie z FUNDACJĄ UWOLNIENIE (Liderem projektu).

CYFROWA REWITALIZACJA

Projekt zrealizowany w okresie 08.2020 – 12.2022. Obejmował szkolenia z obsługi komputera zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym fakt nabycia kwalifikacji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

GŁOWA DO GÓRY

Projekt zrealizowany w okresie 09.2020 – 06.2022. Obejmował indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy) dla mieszkańców województwa lubelskiego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

KOMPETENCJE KLUCZOWE NA START

Projekt zrealizowany w okresie 07.2020 – 12.2021. Obejmował bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferta projektowa zawierała 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego oraz 80 godzinne szkolenia komputerowe na poziomach dostosowanych do potrzeb uczestników zakończone zewnętrzną certyfikacją. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

AKTYWNI 30+

Projekt zrealizowany w okresie 01.2020 – 12.2021. Obejmował program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferta projektowa zawierała indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy). Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

IMPULS DO ZMIANY

Projekt zrealizowany w okresie 01.2021 – 12.2021. Obejmował program aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców Łodzi i powiatów sąsiednich. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferta projektowa zawierała indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, porady prawne, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy). Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ANGIELSKI NA 5+

Projekt zrealizowany w okresie 09.2019 – 11.2021. Obejmował bezpłatne szkolenia językowe z certyfikatem dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferta projektowa obejmowała 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomach dostosowanych do potrzeb uczestników zakończone zewnętrzną certyfikacją. Zobacz też plakat. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Partnerem projektu był English 4U Dariusz Witkowski

POSTAW NA ROZWÓJ

Projekt zrealizowany w okresie 01.03.2020 do 31.10.2021 roku. Pod tym linkiem, możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wsparciem objęliśmy 170 dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego. Uczestnicy zostali objęci szkoleniami ICT zakończonymi zewnętrzną certyfikacją ECCC potwierdzającą uzyskane kwalifikacje.

NOWE KWALIFIKACJE PO 30STCE

Projekt zrealizowany w okresie 01.09.2019 do 31.10.2020 roku. Pod tym linkiem, możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Wsparciem objęliśmy 50 bezrobotnych mieszkańców lub pracowników z województwa wielkopolskiego – w wieku 30 lat i więcej. Uczestnicy zostali objęci indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże i pośrednictwo pracy).

GŁOWA DO GÓRY

Realizowany w partnerstwie z Fundacją Uwolnienie. Wsparcie skierowane do 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2019-31.10.2020. Pod tym linkiem , możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparciem objęliśmy młodych mieszkańców subregionu radomskiego (województwo mazowieckie) w wieku 18-29 lat. Uczestnicy zostali objęci indywidualną ścieżką aktywizacji obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywności na rynku pracy, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe oraz staże.

MŁODZI – KOMPETENTNI

Projekt zrealizowany w okresie 01.02.2019-30.11.2019. Pod tym linkiem , możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparciem objęliśmy młodych mieszkańców powiatów: m. Radom, radomski i szydłowiecki (województwo mazowieckie) w wieku 18-29 lat. Uczestnicy zostali objęci indywidualną ścieżką aktywizacji obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywności na rynku pracy, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe oraz staże.

TIK? TAK! – NA KOMPETENCJE CYFROWE NAJWYŻSZY CZAS

Projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparciem objęliśmy 100 osób z terenów wiejskich województwa łódzkiego o najniższych kwalifikacjach. Zrealizowaliśmy 1000h szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych egzaminami ECCC.

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

POMOST – AKTYWNE WSPARCIE OSÓB KARANYCH

Wsparciem w postaci działań aktywnej reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej objęliśmy 18 osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Uwolnienie. Jako partner odpowiadmy za współzarządzanie projektem, prowadzenie działań rekrutacyjno-promocyjnych oraz realizacji szkoleń w obszarze ICT zakończonych zewnętrzną certyfikacją ECDL. Projekt zakończony.

NOWE HORYZONTY

Realizowany w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Noventa. Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

CZAS NA ZMIANY

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL. Projekt zrealizowany.

POWIEDZ TAK AKTYWNOŚCI

Projekt „Powiedz TAK aktywności” współrealizujemy – jako partner – z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu to: 01.10.2018r. – 30.09.2019r. Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski). Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizuję szkolenia ICT dla grupy docelowej. Szczegółowy opis projektu i harmonogram realizacji wsparcia jest dostępny po kliknięciu na tytuł projektu.