Projekty

Realizowane projekty EFS

AKTYWNI 30+

Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu obejmiemy 60 mieszkańców województwa łódzkiego – bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz staże i pośrednictwo pracy) oraz atrakcyjne wsparcie towarzyszące. Zapoznaj się ze szczegółami projektu tutaj. Projekt ruszył w styczniu 2020 roku.

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do młodych mieszkańców województwa mazowieckiego- subregionu radomskiego. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia stabilnego zatrudnienia wśród osób w wieku 18-29 lat  zamieszkujących subregion radomski będących osobami pracującymi (ubogimi, zatrudnionymi na umowy cywilno- prawne lub krótkoterminowe) lub bezrobotnymi imigrantami. Okres realizacji to 01.10.2019-31.10.2020. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i formach wsparcia kliknij w odnośnik.

ANGIELSKI NA 5+

Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Ruszyliśy już we wrześniu 2019! Zobacz też plakat. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców województwa łódzkiego.

NOWE KWALIFIKACJE PO 30STCE

Pod tym linkiem, możesz poznać szczegóły projektu. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Wsparcie skierujemy do 50 bezrobotnych mieszkańców lub pracowników z województwa wielkopolskiego – w wieku 30 lat i więcej. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże i pośrednictwo pracy) oraz atrakcyjne wsparcie towarzyszące. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2019 do 31.10.2020 roku.

NOWE HORYZONTY

Realizowany w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Noventa. Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

UWOLNIJ SIĘ OD WYKLUCZENIA

Projekt „Uwolnij się od wykluczenia” współrealizujemy – jako partner – z Fundacją Uwolnienie (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski). Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizuję szkolenia ICT dla grupy docelowej.

SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt „Szansa na lepszą przyszłość” współrealizujemy – jako partner – z Fundacją Uwolnienie (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze powiatów m. Łódź, brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego , zgierskiego, łęczyckiego i rawskiego, w tym min. 10 OzN, poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w ramach 30 nowych miejsc w CIS MEA, obejmującego wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, terapię/profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkolenie ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy w okresie 09.2019 – 06.2022. Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizację szkolenia ICT dla grupy docelowej oraz współzarządzanie.

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

POWIEDZ TAK AKTYWNOŚCI

Projekt „Powiedz TAK aktywności” współrealizujemy – jako partner – z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu to: 01.10.2018r. – 30.09.2019r. Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski). Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizuję szkolenia ICT dla grupy docelowej. Szczegółowy opis projektu i harmonogram realizacji wsparcia jest dostępny po kliknięciu na tytuł projektu.

TIK? TAK! – NA KOMPETENCJE CYFROWE NAJWYŻSZY CZAS

Wsparciem objęliśmy 100 osób z terenów wiejskich województwa łódzkiego o najniższych kwalifikacjach. Zrealizowaliśmy 1000h szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych egzaminami ECCC. Projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku.

CZAS NA ZMIANY

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL. Projekt zrealizowany.

MŁODZI – KOMPETENTNI

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do młodych mieszkańców województwa mazowieckiego. Celem projektu jest  zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET zamieszkujących powiaty: m. Radom, radomski i szydłowiecki. Okres realizacji to 01.02.2019-30.11.2019. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i formach wsparcia kliknij w odnośnik. Projekt zrealizowany.

POMOST – AKTYWNE WSPARCIE OSÓB KARANYCH

Wsparciem w postaci działań aktywnej reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej objęliśmy 18 osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Uwolnienie. Jako partner odpowiadmy za współzarządzanie projektem, prowadzenie działań rekrutacyjno-promocyjnych oraz realizacji szkoleń w obszarze ICT zakończonych zewnętrzną certyfikacją ECDL. Projekt zakończony.