Projekty

Realizowane projekty EFS

MŁODZI – KOMPETENTNI

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Skierowany jest do młodych mieszkańców województwa mazowieckiego. Celem projektu jest  zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET zamieszkujących powiaty: m. Radom, radomski i szydłowiecki. Okres realizacji to 01.02.2019-30.11.2019. Aby dowiedzieć się więcej o projekcie i formach wsparcia kliknij w odnośnik.

ANGIELSKI NA 5+

Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Ruszamy już we wrześniu 2019! Zobacz też plakat. W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców województwa łódzkiego.

NOWE HORYZONTY

Realizowany w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Noventa. Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

UWOLNIJ SIĘ OD WYKLUCZENIA

Projekt „Uwolnij się od wykluczenia” współrealizujemy – jako partner – z Fundacją Uwolnienie (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski). Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizuję szkolenia ICT dla grupy docelowej.

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

POWIEDZ TAK AKTYWNOŚCI

Projekt „Powiedz TAK aktywności” współrealizujemy – jako partner – z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu to: 01.10.2018r. – 30.09.2019r. Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski). Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizuję szkolenia ICT dla grupy docelowej. Szczegółowy opis projektu i harmonogram realizacji wsparcia jest dostępny po kliknięciu na tytuł projektu.

TIK? TAK! – NA KOMPETENCJE CYFROWE NAJWYŻSZY CZAS

Wsparciem objęliśmy 100 osób z terenów wiejskich województwa łódzkiego o najniższych kwalifikacjach. Zrealizowaliśmy 1000h szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych egzaminami ECCC. Projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku.

POMOST – AKTYWNE WSPARCIE OSÓB KARANYCH

Wsparciem w postaci działań aktywnej reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej objęliśmy 18 osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Uwolnienie. Jako partner odpowiadmy za współzarządzanie projektem, prowadzenie działań rekrutacyjno-promocyjnych oraz realizacji szkoleń w obszarze ICT zakończonych zewnętrzną certyfikacją ECDL.

CZAS NA ZMIANY

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.