Postaw na aktywność!

PROJEKT „Postaw na aktywność!”

Zapewniamy dostęp do projektu także dla osób z niepełnosprawnościami!

Opis projektu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Reintegracja społeczno-zawodowa 60 osób (min.33K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w subregionie radomskim na obszarach poniżej progu defaworyzacji (zg. z zał. nr 9 do Regulaminu konkursu), w tym min. 10 osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację w okresie 01.09.2022-30.09.2023 dla każdego Uczestnika Projektu ścieżki reintegracji obejmującej program aktywizacji społeczno-zawodowej dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu, w tym m.in. wsparcie psychologiczne, prawne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo zawodowe, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Podniesienie kompetencji społecznych niezbędnych do reintegracji społecznej przez 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie 01.09.2022-
30.09.2023 w wyniku wsparcia psychologicznego, prawnego oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych;

2. Zdobycie umiejętności poszukiwanych na rynku pracy przez 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potwierdzenie ich poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 85% z nich w okresie 12.2022-04.2023;

3. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez min. 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie 2-8.2023 w wyniku udziału w stażach zawodowych.

GŁÓWNE REZULTATY/ EFEKTY projektu obejmują uzyskanie:
– efektywności społecznej = 34% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
– efektywności zatrudnieniowej = 12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami oraz = 25% w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

KIEDY?
WRZESIEŃ 2022 – WRZESIEŃ 2023 (informacje o terminach rekrutacji obok)

GDZIE?
GMINY SUBREGIONU RADOMSKIEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBSZARZE PONIŻEJ PROGU DEFAWORYZACJI (szczegółowa lista gmin w regulaminie projektu, informacje o biurze obok)

DLA KOGO?
OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ LUB KWALIFIKUJĄ SIĘ DO OBJĘCIA WPARCIEM POMOCY SPOŁECZNEJ

PO CO?
PODNIESIENIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIA POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY

CO OFERUJEMY?
INDYWIDUALNIE DOPASOWANA ŚCIEŻKA AKTYWIZACYJNA
obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne i prawne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE?
Stypendia szkoleniowe i stażowe, zwroty kosztów dojazdu, catering i inne.

JAKIE REZULTATY?
Nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 85% uczestników,
Efektywność zatrudnieniowa projektu: 25% (12% dla osób z niepełnosprawnościami).

Szczegóły w DOKUMENTACH PROJEKTOWYCH

 

 

 

Harmonogramy wsparcia

Harmonogram wsparcia:

Diagnoza gr 1
Diagnoza gr 2
Diagnoza gr 3
Diagnoza gr 4
Diagnoza gr 5 -druga aktualizacja
Diagnoza gr 6 -aktualizacja

Warsztaty gr 1
Warsztaty gr 2
Warsztaty gr 3
Warsztaty gr 4
Warsztaty gr 5
Warsztaty gr 6

Poradnictwo zawodowe gr 1
Poradnictwo zawodowe gr 2
Poradnictwo zawodowe gr 3
Poradnictwo zawodowe gr 4
Poradnictwo zawodowe gr 5
Poradnictwo zawodowe gr 6

Poradnictwo psychologiczne gr 1 (1)
Poradnictwo psychologiczne gr 1 (2)
Poradnictwo psychologiczne gr 1 (3)
Poradnictwo psychologiczne gr 1 (4)
Poradnictwo psychologiczne gr 1 (5)
Poradnictwo psychologiczne gr 1 (6)
Poradnictwo psychologiczne gr 1 (7)

Poradnictwo psychologiczne gr 2 (1)
Poradnictwo psychologiczne gr 2 (2)
Poradnictwo psychologiczne gr 2 (3)
Poradnictwo psychologiczne gr 2 (4)
Poradnictwo psychologiczne gr 2 (5)
Poradnictwo psychologiczne gr 2 (6)
Poradnictwo psychologiczne gr 2 (7)

Poradnictwo psychologiczne gr 3 (1)
Poradnictwo psychologiczne gr 3 (2)
Poradnictwo psychologiczne gr 3 (3) -druga aktualizacja
Poradnictwo psychologiczne gr 3 (4)
Poradnictwo psychologiczne gr 3 (5)
Poradnictwo psychologiczne gr 3 (6)

Poradnictwo psychologiczne gr 4 -aktualizacja
Poradnictwo psychologiczne gr 4 (2)
Poradnictwo psychologiczne gr 4 (3)
Poradnictwo psychologiczne gr 4 (4)
Poradnictwo psychologiczne gr 4 (5)
Poradnictwo psychologiczne gr 4 (6)

Poradnictwo psychologiczne gr 5 (1)
Poradnictwo psychologiczne gr 5 (2)
Poradnictwo psychologiczne gr 5 (3)-aktualizacja
Poradnictwo psychologiczne gr 5 (4)
Poradnictwo psychologiczne gr 5 (5)
Poradnictwo psychologiczne gr 5 (5)

Poradnictwo psychologiczne gr 6-aktualizacja
Poradnictwo psychologiczne gr 6 (2)
Poradnictwo psychologiczne gr 6 (3)
Poradnictwo psychologiczne gr 6 (4)
Poradnictwo psychologiczne gr 6 (5)
Poradnictwo psychologiczne gr 6 (6)
Poradnictwo psychologiczne gr 6 (7)

Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 1 (1)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 1 (2)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 1 (3)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 1 (4)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 1 (5)

Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 2 (1)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 2 (2)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 2 (3)

Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 3 (1)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 3 (2)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 3 (3)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 3 (4)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 3 (5)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 3 (6)

Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 4 (1)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 4 (2)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 4 (3)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 4 (4)

Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 5 (1)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 5 (2)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 5 (3)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 5 (4)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 5 (5)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 5 (6)

Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 6 -aktualizacja
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 6 (2)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 6 (3)
Poradnictwo prawne/ obywatelskie gr 6 (4)

Pośrednictwo pracy gr 1 (1)
Pośrednictwo pracy gr 1 (2)
Pośrednictwo pracy gr 1 (3)
Pośrednictwo pracy gr 1 (4)
Pośrednictwo pracy gr 1 (5)

Pośrednictwo pracy gr 2 (1)
Pośrednictwo pracy gr 2 (2)
Pośrednictwo pracy gr 2 (3)
Pośrednictwo pracy gr 2 (4)
Pośrednictwo pracy gr 2 (5)-aktualizacja

Pośrednictwo pracy gr 3 (1)
Pośrednictwo pracy gr 3 (2)
Pośrednictwo pracy gr 3 (3)
Pośrednictwo pracy gr 3 (4)

Pośrednictwo pracy gr 4 (1)
Pośrednictwo pracy gr 4 (2)
Pośrednictwo pracy gr 4 (4)
Pośrednictwo pracy gr 4 (5)

Pośrednictwo pracy gr 5
Pośrednictwo pracy gr 5 -aktualizacja
Pośrednictwo pracy gr 5 (3) -aktualizacja
Pośrednictwo pracy gr 5 (4)
Pośrednictwo pracy gr 5 (5) – aktualizacja

Pośrednictwo pracy gr 6 – aktualizacja
Pośrednictwo pracy gr 6 (2)
Pośrednictwo pracy gr 6 (3)

Szkolenie zawodowe gr 1
Szkolenie zawodowe gr 2
Szkolenie zawodowe gr 2
Szkolenie zawodowe gr 3
Szkolenie zawodowe gr 3
Szkolenie zawodowe gr 4
Szkolenie zawodowe gr 4
Szkolenie zawodowe gr 5 – aktualizacja
Szkolenie zawodowe gr 5
Szkolenie zawodowe gr 5
Szkolenie zawodowe gr 6
Szkolenie zawodowe gr 6
Szkolenie zawodowe gr 6
Szkolenie zawodowe gr 6

Staże zawodowe gr 1
Staże zawodowe gr 2
Staże zawodowe gr 3
Staże zawodowe gr 4
Staże zawodowe gr 5
Staże zawodowe gr 6

Aktualności

29.11.2022
ROZEZNANIE RYNKU – pośrednictwo pracy

Szanowni Państwo,
postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: przeprowadzenia pośrednictwa pracy dla 60 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wymiarze 6h zegarowych na osobę (360h łącznie).

Formularze należy dostarczyć – drogą mailową, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 06.12.2022 r.

Formularz oferty

 

21.11.2022
ROZEZNANIE RYNKU – poradnictwo prawne / obywatelskie

Szanowni Państwo,
postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: przeprowadzenia poradnictwa prawnego/ obywatelskiego dla 60 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wymiarze 3h zegarowych na osobę (180h łącznie).

Formularze należy dostarczyć – drogą mailową, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 28.11.2022 r.

Formularz oferty

 

2.11.2022
ROZEZNANIE RYNKU – poradnictwo zawodowe

Szanowni Państwo,
postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej: przeprowadzenia poradnictwa zawodowego dla 60 osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wymiarze 6h zegarowych na osobę (360h łącznie).

Formularze należy dostarczyć – drogą mailową, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej do dnia 10.11.2022 r.

Formularz oferty

 

14.10.2022

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do projektu, publikujemy Formularz do wymiany informacji, w którym znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat projektu i rekrutacji. Zachęcamy do udziału!

 

01.09.2022

Z dniem 1 września 2022 rozpoczęliśmy realizację projektu. Informacje na temat obszaru realizacji, grupy docelowej oraz form wsparcia znajdziecie Państwo w krótkim opisie projektu. Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne zamieścimy wkrótce.

 

 

Kontakt i biuro projektu

Adres biura projektu:

ul. Maksymiliana Jakubowskiego 2
27-100 Iłża

Godziny pracy biura projektu:

9:00- 16:00 (w dni robocze)

Kontakt i bieżące informacje:
– telefon: 661 884 264
– e-mail: projekty@hnpartners.pl