Projekty

Realizowane projekty

ANGIELSKI NA 5+

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE Z CERTYFIKATEM DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego na poziomach dostosowanych do potrzeb uczestników zakończone zewnętrzną certyfikacją. Zobacz też plakat.
Okres realizacji: 09.2019 – 11.2021.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

CYFROWA REWITALIZACJA

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z CERTYFIKATEM DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy 80 godzinne szkolenia komputerowe (word, excel, podstawy obsługi, praca i bezpieczeństwo w sieci) zakończone zewnętrzną certyfikacją.
Okres realizacji: 09.2019 – 07.2022. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA!

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Partnerem projektu jest Miasto Łódź.

GŁOWA DO GÓRY

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji: 09.2020 – 11.2021. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA!

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

IMPULS DO ZMIANY

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI I POWIATÓW SĄSIEDNICH. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, porady prawne, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji: 01.2021 – 12.2021.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

AKTYWNI 30+

PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji 01.2020 – 12.2021.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

KOMPETENCJE KLUCZOWE NA START

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE Z CERTYFIKATEM DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego oraz 80 godzinne szkolenia komputerowe na poziomach dostosowanych do potrzeb uczestników zakończone zewnętrzną certyfikacją. Zobacz też plakat.
Okres realizacji: 07.2020 – 12.2021.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

POSTAW NA ROZWÓJ

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Z CERTYFIKATEM DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy 80 godzinne szkolenia komputerowe (word, excel, podstawy obsługi, praca i bezpieczeństwo w sieci) zakończone zewnętrzną certyfikacją.
Okres realizacji: 03.2020 – 10.2021.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

AKCJA – DOTACJA

PROGRAM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy jednorazową datacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23050zł, wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w kwocie do 2 600zł oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze.
Okres realizacji: 03.2020 – 02.2023.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt współrealizujemy w partnerstwie z CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Liderem projektu)

SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW m. ŁÓDŹ oraz POWIATÓW: brzezińskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łęczyckiego i rawskiego. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo
psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, terapię/profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkolenie ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji: 09.2019 – 06.2022. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA!

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt współrealizujemy w partnerstwie z FUNDACJĄ UWOLNIENIE (Liderem projektu)

UWOLNIJ SIĘ OD WYKLUCZENIA

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji 01.2019 – 06.2022. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA!

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt współrealizujemy w partnerstwie z FUNDACJĄ UWOLNIENIE (Liderem projektu)

PRZEŁOM W ŻYCIU

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI I POWIATÓW SĄSIEDNICH. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty reintegracji społecznej, szkolenia zawodowe i ICT oraz płatne staże i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji: 10.2020 – 2.2022. NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA!

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej.

GŁOWA DO GÓRY!

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW ŁODZI I POWIATÓW SĄSIEDNICH. Kliknij w link, aby poznać szczegóły. Oferujemy indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo psychologiczne i zawodowe, warsztaty reintegracji społecznej, szkolenia zawodowe i ICT oraz praktyki i pośrednictwo pracy).
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2020

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Fundacja Uwolnienie.

.

Zakończone projekty

NOWE KWALIFIKACJE PO 30STCE

Projekt zrealizowany w okresie 01.09.2019 do 31.10.2020 roku. Pod tym linkiem, możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
Wsparciem objęliśmy 50 bezrobotnych mieszkańców lub pracowników z województwa wielkopolskiego – w wieku 30 lat i więcej. Uczestnicy zostali objęci indywidualnie dostosowaną ścieżkę aktywizacyjną (m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe oraz staże i pośrednictwo pracy).

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2019-31.10.2020. Pod tym linkiem , możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparciem objęliśmy młodych mieszkańców subregionu radomskiego (województwo mazowieckie) w wieku 18-29 lat. Uczestnicy zostali objęci indywidualną ścieżką aktywizacji obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywności na rynku pracy, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe oraz staże.

MŁODZI – KOMPETENTNI

Projekt zrealizowany w okresie 01.02.2019-30.11.2019. Pod tym linkiem , możesz poznać szczegóły projektu.
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparciem objęliśmy młodych mieszkańców powiatów: m. Radom, radomski i szydłowiecki (województwo mazowieckie) w wieku 18-29 lat. Uczestnicy zostali objęci indywidualną ścieżką aktywizacji obejmująca m.in. identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywności na rynku pracy, szkolenia ICT, szkolenia zawodowe oraz staże.

TIK? TAK! – NA KOMPETENCJE CYFROWE NAJWYŻSZY CZAS

Projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparciem objęliśmy 100 osób z terenów wiejskich województwa łódzkiego o najniższych kwalifikacjach. Zrealizowaliśmy 1000h szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych egzaminami ECCC.

TWOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

POMOST – AKTYWNE WSPARCIE OSÓB KARANYCH

Wsparciem w postaci działań aktywnej reintegracji społeczno-edukacyjno-zawodowej objęliśmy 18 osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Uwolnienie. Jako partner odpowiadmy za współzarządzanie projektem, prowadzenie działań rekrutacyjno-promocyjnych oraz realizacji szkoleń w obszarze ICT zakończonych zewnętrzną certyfikacją ECDL. Projekt zakończony.

NOWE HORYZONTY

Realizowany w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Noventa. Wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL.

CZAS NA ZMIANY

Realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń. Wsparcie skierowane jest do 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Jako partner odpowiadamy za współzarządzanie projektem, wsparcie procesów rekrutacyjnych i promocyjnych oraz realizację szkoleń z podstaw obsługi komputera zakończonych certyfikacją ECDL. Projekt zrealizowany.

POWIEDZ TAK AKTYWNOŚCI

Projekt „Powiedz TAK aktywności” współrealizujemy – jako partner – z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń (Lider projektu). Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji Projektu to: 01.10.2018r. – 30.09.2019r. Celem Projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 18 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów aglomeracji łódzkiej (brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni, m. Łódź, zgierski). Jako partner jesteśmy odpowiedzialni za realizuję szkolenia ICT dla grupy docelowej. Szczegółowy opis projektu i harmonogram realizacji wsparcia jest dostępny po kliknięciu na tytuł projektu.